EWM GmbH'nin genel satış ve teslimat koşulları (Genel şartlar ve koşullar)

I. Geçerlilik alanı

Bu genel şartlar ve koşullar, EWM GmbH makinelerinin satışı ve EWM GmbH tarafından sunulan hizmetler için geçerlidir. Müşterinin genel şartları ve koşulları, açıkça kabul edilmediği müddetçe alenen çelişir, bu ayrıca EWM GmbH'ye sunulduğunda açıkça tekrar itiraz etmezse de geçerlidir.

II. Teklif ve sipariş

EWM GmbH teklifleri değişebilir. Sözleşme sadece yazılı sözleşme onayıyla birlikte yürürlüğe girer. Yazılı ve sözlü anlaşmalar ancak EWM GmbH tarafından yazılı onaylanma gerçekleştikten sonra etkili olur. EWM GmbH yazılı sözleşme dokümanındaki değişiklikler ve düzeltmeler aynı şekilde yazılı biçimde yapılmalıdır.

III. Teslimat ve hizmet

Çeşitli teslimatlar, satış işlemleri ve şirkete ilişkileri çerçevesindeki hizmetler EWM GmbH genel şartları ve koşullarına tabidir. EWM GmbH kampanyaları, bağlayıcı değildir ve değiştirilebilir ve yazılı iş emri onayına tabidir. Teslimatlar, yasaların izin verildiği ölçüde ve sözleşme kapsamında anlaşmaya varıldığı üzere yaklaşan teslimat süreleri saklı tutulmak suretiyle gerçekleştirilir. EWM GmbH'nin herhangi bir hatasına dayanmayan zamanında gönderilmemiş teslimatlarda, teslimat sürelerine uyulmuştur. EWM GmbH, fiyat teklifleri, çizimler ve diğer belgelerde herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm mülkiyet ve telif hakkına dayanan kullanım haklarını saklı tutar. Belgeler sadece EWM GmbH ile önceden anlaşmaya varılarak üçüncü kişilere verilebilir. Kampanyalara ait çizimler ve diğer belgeler, iş emri oluşturulmadığı takdirde, istenilmesi halinde iade edilmelidir. Bu aynı zamanda satıcı belgeleri için de geçerlidir. Bunlar üçüncü şahıslara ancak EWM GmbH tarafından onay verilmiş bir teslimat / hizmet gerçekleştirildikten sonra aktarılabilir.

IV. Fiyatlar

EWM GmbH tarafından belirlenen fiyatlar, kurulum veya montaj hariç olmak üzere fabrikada yapılacak teslimatlar için geçerli olup, fiyatlara mevcut vergiler ve nakliye ücretleri dahil değildir. Kampanya içerisinde belirtilen fiyatlar değiştirilebilir ve teslimatın yapılacağı gün EWM GmbH fiyat listesindeki geçerli ilgili liste fiyatı bağlayıcıdır. Katma değer vergisi, nakliye, sigorta ve diğer ek masraflar ayrıca hesaplanır. EWM GmbH, fiyat değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Ürünler uygun ambalajlarda gönderilirler. Ticari müşteri için özel bir nakliye sigortası yapılmalıdır. EWM GmbH, VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e. V.(Almanya Elektronik, Elektrik, Bilgi Teknolojileri Derneği) mevzuatlarına göre faaliyet gösterir ve bunlar mümkün olduğu müddetçe sözleşmenin bir unsurudur.

V. Ödemeler

EWM GmbH faturaları derhal muacceldir ve hemen ödenebilir. Farklı bir sözleşme yapılmamışsa. Ödeme geciktiğinde EWM GmbH, gecikme faizi uygulama hakkına sahiptir. Bunun dışında gecikmeye bağlı tazminat talebi hakkı EWM GmbH tarafından saklı tutulur. Müşterinin ödemeyi geciktirmesi halinde EWM GmbH, devam eden teslimatlardan feragat hakkına sahiptir.

VI. Mülkiyet hakkı

EWM GmbH ürünlerinin mülkiyet hakları, ödemenin tamamı bitene kadar EWM GmbH'dedir.

Müşteri, yazılı bir onay olmaksızın, ödemenin tamamı gerçekleştirilmeden önce kendisine teslim edilmiş olan ürünleri satma hakkına sahip değildir.

İşleme durumunda ödemenin tümü gerçekleşene kadar müşterinin mülkiyet hakkını kazanması söz konusu değildir. EWM GmbH'nin mülkiyetinde bulunan ürünler, başka bir durumun önemli bir unsuru olması halinde, yeni üretilen unsurun katılımcı mülkiyet oranınca EWM GmbH'nin mülkiyetinde kalır. Diğerleriyle işlem halinde olan, aynı şekilde EWM GmbH tarafından teslim edilen ürünlerde, EWM GmbH, rezerv ürünlerin değeri oranınca yeni unsurlarda toplam değere göre mülkiyet oranına sahiptir. EWM GmbH ürününün olası bir yeniden satışı halinde müşterinin talepleri EWM GmbH'den ayrılır ve talepler güvenceye alınır. Bu haklar tüm ek hakları ve güvenlik tedbirlerini kapsar. EWM GmbH'nin istemesi halinde, müşteri, alıcıya devri gerçekleştirmekle yükümlüdür ve EWM GmbH, alıcı karşısındaki haklarını geçerli kılmak için gerekli tüm bilgileri veya belgeleri kendisine teslim eder. Teslim edilen ürünlerle rehin veya sigorta aktarımı yapılması yasaktır. Haciz hakkında EWM GmbH, haciz görevlisi belirtilerek derhal bilgilendirilmelidir. Şartlı teslim edilen ürünlerin saklanması ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Müşteri, yangın, hırsızlık ve su hasarları gibi bilinen tehlikelere karşı ürüne sigorta yaptırmalıdır. Sipariş veren kişi, şartlı teslim edilen ürünlerde sigorta şirketlerine karşı bulunan hasarlarda tazminat taleplerini EWM GmbH'den talepleri doğrultusunda isteyebilir.

VII. Teslimat ve hizmet risk devri

Farklı bir anlaşma olmadığında, anlaşma fabrikada teslimattır.

EWM GmbH, sipariş veren için makul olması halinde kısmi teslimat yapma hakkına sahiptir. Kazara kaybedilmesi riski, ürün fabrikamızı terk ettikten sonra ticari müşterinin sorumluluğundadır. Anlaşmaya varılan sürelere uyulması, müşteri tarafından teslim edilmesi gereken belgelerin, gerekli izinlerin, planların ve diğer zorunlulukların zamanında ulaşmasına bağlıdır. Anlaşmaya varılan teslimat süreleri içerisinde sipariş edilen gönderi, kurulumu veya montajı olmaksızın teslim edildiğinde, teslimat süresine uyulmuş demektir. Sevkiyat, müşteriye bağlı nedenlerden ötürü geciktiğinde, kayıtlı gönderime hazır mesajıyla birlikte teslimat sürelerine uyulmuştur. EWM GmbH, teslimat süresine uyulması hususunda kabahatli olmaması halinde, özellikle EWM GmbH'nin sorumluluğu bulunmayan mücbir sebep ve diğer koşullarda teslimat tarihi uygun bir zamana kaydırılır. Gönderi müşterinin isteği doğrultusunda geciktiğinde, EWM GmbH uygun bir depolama ücreti tahsil edebilir. Yasal olarak herhangi bir zorunluluk mevcut değilse, teslimatın gecikmesine bağlı tazminat talepleri hariçtir. EWM GmbH müşteriden, teslimatın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini içeren belirli bir süre tayin etmesini talep etme hakkına sahiptir.

VIII. Kurulum ve montaj

EWM GmbH ürünlerinin kurulumu ve montajında müşteri, gerekli yardımcı personel masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Bunun dışında, inşaat, sabitleme,   iskele, sıva ve boya işleri gibi diğer tüm ek işleri kendisi gerçekleştirmelidir. Müşteri, montaj ve işletime alım için takoz, çimento, sabitleme, alçı, yağlayıcı, yakıt, iskele ve kaldırma araçları gibi gerekli tüm eşyaları hazır hale getirmekle yükümlüdür. Elektrik ve su için gerekli tüm alt yapıların mevcut olması ve koruyucu elbise ve koruyucu donanımların bulunmasını sağlamakla sorumludur. Montaj işlerine başlamadan önce müşteri, gizli elektrik, gaz ve su hatlarına yönelik bilgileri hazır hale getirmelidir. EWM GmbH, sipariş kapsamında bulunmayan çalışmalardan sorumlu değildir. EWM GmbH, kurulum ve montaj için yetkili kılınması halinde EWM GmbH tazminat oranları geçerlidir.

IX. Garanti / Kusur / Sorumluluk

EWM GmbH, aşağıdaki özel durumlar doğrultusunda yasal mevzuat kapsamındaki kusurlarda sorumluluk üstlenir:  İyileştirme zorunluluğu, risk devrinin başladığı günden itibaren yasal süreler içerisinde, bir risk devrini takip eden eksiklik durumunda veya kullanımının olumsuz yönde etkilendiği tüm parçalarda ve hizmetlerde geçerlidir. Böyle bir kusurun tespitinde ticari müşterinin EWM GmbH'ye bunu yazılı olarak derhal beyan etmesi gerekir. EWM GmbH, sadece kasıt ve ağır ihmal olduğu durumlarda sorumluluk üstlenir, bunun dışında yasal olması halinde başka herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Hafif ihmal olması halinde, özellikle kar kaybı ve diğer zararların karşılanması söz konusu değildir. Yukarıda belirtilen yükümlülük kısıtlamaları ve feragatnameler, hatalı ürünler nedeniyle ortaya çıkan yaralanmalar ve maddi hasalar için geçerli değildir.

Satın alan, kullanım ve işletim kılavuzuna bulunan bilgileri tümüyle veya kısmen dikkate almadığında veya diğer amaç dışı kullanımlarda müşterinin hakları geçerli değildir. Ticari müşteri garanti süresi içerisinde bir eksikliği yazılı olarak beyan etmesi halinde, şikayetin gönderilmesinden sonra bir yıl içerisinde garanti talepleri zaman aşımına uğrar.

X. Geçerli kanunlar ve yargı yetkisi

Tüccarlar için aşağıdakiler geçerlidir:

Sözleşme ilişkisi Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına, özellikle UN satın alma hukuku, CISG ve uluslararası özel hukuka dayanır. Tüm sözleşme kapsamı ve bu sözleşme ile ilişkili bulunan taleplerin yargı hakkı sadece Koblenz Mahkemelerinde bulunur.

XI. Ayrılabilirlik maddesi

Bu koşulların veya diğer sözleşme unsurlarının bazı hükümleri etkisiz olduğunda veya olacağında, kalan hükümler etkinliğini devam ettirir. Sözleşmede akit taraflarından biri için kabul edilemez derecede bir zorluk olması tespit edilmesi halinde bu geçerli değildir.

Temmuz 2014 sürümü

Teslim edilmiş veya özel olarak teslim edilmiş yazılım için özel şartlar

Kullanım alanı
Bu yazılım maddesi sadece diğer teslimatlarla ya da bir teslimatın bir kısmı olarak devredilmiş standart yazılımla birlikte kullanılabilir. Genel teslimat ve ödeme koşulları sadece aşağıda bulunan şartlar bundan farklılık göstermediği müddetçe geçerlidir.
Teslimatı yapan, yazılım servisine yönelik hizmetleri sağlamakla yükümlü değildir. Bunlar özel bir anlaşmaya tabidir.

Kullanım hakkı
1. Sipariş veren, programı eş zamanlı olarak sadece tek bir makinede kullanabilir (tek lisans). Bu, sipariş veren çoklu lisans almamışsa geçerlidir. Aynı durum, yazılımın çoğaltılması gerçekleştirilmediği müddetçe, yazılımın ağda kullanımı için de geçerlidir. Kullanım altında, programın çalıştırılmasına yönelik ve program içerisinde bulunan verilerin düzenlenmesine kaydetme, yükleme, çalıştırma ve görüntüleme için programın sürekli veya geçici olarak, tamamen veya kısmen çoğaltılması anlaşılmalıdır. Sipariş veren, kullanıcı el kitabını çoğaltma hakkına sahip değildir.

1.1 Sipariş veren programı sadece amacı doğrultusunda kullanım elverdiği, diğer programlar veya hata düzeltme ile birlikte kullanımı gerekli olduğu ölçüde değiştirme veya düzenleme hakkına sahiptir. Yasal hükümlerin dışında program kodunun dönüştürülmesi (kaynak koda dönüştürme) yasaktır. Sipariş verenin, veri taşıyıcılarındaki alfanümerik ve diğer tanımlamaları kaldırması yasaktır ve her türlü yedeği değiştirmeden aktarmakla yükümlüdür.

1.2 Sipariş veren yazılımı sadece sözleşme belgeleri içerisinde belirtilen donanımla, bunların olmaması halinde yazılımla birlikte gönderilen donanımla kullanmakla yükümlüdür. Başka bir makine içerisinde yazılımın kullanılması ancak, teslimatı yapanın yazılı onayı olması ve yazılımın uygun bir ek ücret karşılığında kullanılması halinde mümkün olur; bu durum yazılımın, sipariş verenin sözleşme kapsamında belirtilen makinenin bir bozukluğunu derhal bildirerek sözleşme kapsamındaki yedek bir makinede kullanması halinde geçerli değildir.

1.3 Sipariş veren, gelecekteki kullanımlara yönelik bir güvenlik sağlamak istediğinde, yazılımın bir yedeğini oluşturabilir. Diğer durumlarda sipariş veren yazılımı sadece çoklu lisans çerçevesinde çoğaltabilir.

1.4 Çoklu lisansın koşulu, teslim edenin yazılı olarak açıkça izin verdiği, devredilen yazılımı sipariş verenin oluşturabileceği çoğaltma sayısının ve yazılımın kullanılacağı makine ya da çalışma yerlerinin sayısının beyan edilmesidir.

2. Risk devri
Elektronik iletişim araçları kullanılarak yazılımın devredilmesi (örn. internet üzerinden) durumunda, yazılım teslim alanın müdahale alanını terk etmesi halinde (örn. indirme sırasında) risk karşı tarafa devredilir.

3. Program paketinin aktarılması
3.1 Yazılımı ticari satış amaçları doğrultusunda kullanmayan sipariş verenin, yazılımın kullanım hakkını sadece teslim edenin yazılım ile birlikte başvuru yaptığı makineyle birlikte üçüncü kişilere devretmesi gerekir. Ancak böyle bir durumda sipariş edenin, program paketinin teslimiyle birlikte ortaya çıkan zorunlulukları da sözleşme kapsamında belirtmesi zorunludur. Aktarma hakkı, kopyaların ve kısmi kopyaların veya değiştirilmiş ya da üzerinde düzenleme yapılmış versiyonların veya bundan oluşturulan kopyaların veya kısmi kopyaların aktarılmasını kapsamaz.
Sipariş veren, bağlı lisanları verme hakkına sahip değildir.
Sipariş veren, yazılımı üçüncü şahıslara devrettiğinde, sipariş veren ortaya çıkan aktarım gereksinimlerini dikkate almakla yükümlüdür ve teslim eden bu kapsamda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

3.2 Programın devredilmesiyle birlikte programın kullanım hakkı da üçüncü şahsa devredilmiş olur, artık sözleşme gereği, kullanım hakkı aynı anda yanan sipariş veren konumuna geçer.

3.3 Çoklu lisanslar ancak komple ve yazılımın kullanılmasına izin verilmiş tüm cihazlarla birlikte üçüncü şahsa devredilebilir.

3.4 Devir sırasında sipariş veren, programın tüm kopyalarını, kısmi kopyalarını ve tüm yedek kopyalarını, değiştirilmiş veya düzenlenmiş tüm sürümlerini ve buna bağlı olarak oluşturulan kopyalarını, kısmi kopyalarını ve yedeklerini derhal ve tamamen imha etmekle yükümlüdür.

3.5 Program paketinin veya parçalarının kiraya verilmesi yasaktır.

4. Garanti
4.1 Sipariş veren, bilgisayar programlarının tüm uygulama koşullarının hatasız bir şekilde olmasının mümkün olmadığının farkındadır.

4.2 Bu nedenle, devredilen programın anlaşmaya varılan fonksiyonları sağlaması ve sözleşme içerisinde açıkça güvenceye alınmış özelliklere haiz olması için garanti vermekteyiz. Her bir garanti sözleşmesinin geçerliliği, sözleşmeye uygun kullanıma tabidir.

4.3 Bunun için de, orijinal programın test edilmiş bir veri taşıyıcısında düzgün bir şekilde çalışmasına garanti sunuyoruz. Önceden kurulu programlar bu maddenin dışındadır.

4.4 Programdaki kusurların bize derhal yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Kusur mümkün olduğunca açık bir şekilde açıklanmalıdır. Yazılımın kusurlu olması ancak sipariş veren tarafından belgelenebilen ve spesifikasyondan yeniden oluşacak sapmalarda geçerlidir. Garanti süresi her zaman on iki aydır. Süre, risk devrinin yapıldığı zaman başlar.

4.5 Yazılım bir kusura sahip olduğunda, teslim edenin öncelikle durumu, en azından dört hafta olan, uygun bir süre içerisinde kaldırması gerekir. Teslim eden, müteakip uygulamanın türleri arasında seçim yapma imkanına sahiptir. Satıcı veya üçüncü şahıs tarafından uygulanan bir kusur giderme işlemi için herhangi bir ücret teklif edilemez.
Maddi kusur talepleri şu durumlarda meşru değildir:
- Anlaşmaya varılan özelliklerden ilgisiz olan sapmalarda
- Kullanımdan ilgisiz etkilenmelerde,
- Hatalı veya dikkatsiz kullanıma bağlı olarak oluşan hasarlarda,
- Sözleşme kapsamında koşul olarak belirtilmemiş dış etkenlere bağlı olarak oluşan hasarlarda,
- Sipariş veren veya üçüncü şahıslar tarafından uygulanan değişikliklerde ve buna bağlı oluşan durumlarda,
- Sipariş veren veya üçüncü şahıslar tarafından tedarikçi tarafından öngörülen arayüz üzerinden yazılımın geliştirilmesi halinde,
- Devredilen yazılımın sipariş veren tarafından sözleşme kapsamında belirtilen bilgisayar ortamında kullanılmaması halinde.

4.6 Yukarıda belirtilen kapsamın dışında, sipariş verenin değişiklikler veya düzenlemeler ile ilgili herhangi bir eksikliği belgeleyemediği, özellikle devredilen programın sipariş veren veya kullanıcının özel ihtiyaçlarını karşılamaması ve ayrıca programın değiştirilen veya düzenlenen sürümleri için de herhangi bir garanti sunmuyoruz. Sipariş veren, programların seçimi, kurulumu ve kullanılması ve buna bağlı ortaya çıkan sonuçlardan sadece kendisi sorumludur.

5. Sipariş verenin ve sorumluluğun diğer yükümlülükleri
Sipariş veren, yazılımdaki kusurları engellemek veya sınırlamakla ilgili gerekli ve makul tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Sipariş veren, özellikle programların ve verilerin düzenli olarak kaydetmekle yükümlüdür. Sipariş veren bu sorumluluğunu hatalı bir şekilde yerine getirmediğinde, teslim eden, özellikle silinen veya hasar gören verilerin veya programların yeniden oluşturulması hususunda ortaya çıkabilecek durumlardan sorumlu değildir. İspat yükümlülüğünün değiştirilmesi, düzenlemeyle ilişkili değildir.

6. Tazminat
6.1 Sipariş verenin veya üçüncü kişilerin, her türlü hasarın karşılanması yönündeki, bilhassa dolaylı veya bağlı hasarlara yönelik diğer tüm talepleri, hasarın bizim tarafımızdan kasten veya ihmale bağlı olarak oluştuğu tespit edilmesi halinde geçersiz kılınacaktır; ancak dolaylı hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

6.2 Bunun dışında genel koşullarımız ve şartlarımız geçerlidir.

7. Diğer haklar
7.1 Diğer tüm haklar tarafımızda saklı tutulur. Lisanslı programın amacına uygun kullanımı altında geliştirilmiş veya işletilmiş olan kendi programlarına yönelik sipariş verenin kullanma hakları ve sipariş verenin lisanslı programın kullanımına yönelik diğer tüm çalışma sonuçları bundan etkilenmez.