Všeobecné prodejní a dodací podmínky (VOP) společnosti EWM GmbH

I. Rozsah platnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej přístrojů společnosti EWM GmbH i služeb nabízených společností EWM GmbH. Všeobecné prodejní a dodací podmínky zákazníka jsou výslovně zamítnuty, jestliže nebyly výslovně uznány, to platí i v případě, jestliže je společnost EWM GmbH po jejich předložení opakovaně výslovně neodmítne.

II. Nabídka a objednávka

Nabídky společnosti EWM GmbH nejsou závazné. Smlouva bude uzavřena jen po písemném potvrzení objednávky. Písemné a ústní dohody budou účinné až po písemném potvrzení společností EWM GmbH. Změny a dodatky k písemné smluvní dokumentaci společnosti EWM GmbH také vyžadují písemnou formu.

III. Dodávka a plnění

Veškeré dodávky, prodejní transakce a služby v rámci obchodních vztahů probíhají dle všeobecných prodejních a dodacích podmínek společnosti EWM GmbH. Nabídky společnosti EWM GmbH nejsou závazné a vyžadují písemné potvrzení objednávky. Dodávky probíhají, jestliže to vyžaduje zákon a je to smluvně ujednáno, s výhradou přibližných dodacích lhůt. Dodací lhůty jsou dodrženy, jestliže společnost EWM GmbH nemohla bez vlastního zavinění zásilku včas odeslat. Společnost EWM GmbH si bez omezení vyhrazuje vlastnická a autorská uživatelská práva na odhady nákladů, výkresy a jiné podklady. Podklady mohou být třetí straně zpřístupněny jen po předchozím souhlasu společnosti EWM GmbH. Výkresy a jiné podklady patřící k nabídkám musí být na požádání vráceny, jestliže nebude zakázka udělena. To stejné platí pro podklady kupujícího. Podklady kupujícího však mohou být třetí straně zpřístupněny jen tehdy, jestliže společnost EWM GmbH dodávku/službu ve shodě postoupila dále.

IV. Ceny

Ceny uvedené společností EWM GmbH jsou ceny platné v okamžiku dodávky, bez instalace nebo montáže ze závodu, včetně aktuální DPH a přepravních nákladů. Ceny uvedené v nabídce jsou nezávazné, směrodatné jsou ceny platné v den dodávky a uvedené v ceníku společnosti EWM GmbH v platném znění. DPH, přepravní náklady, pojištění a další vedlejší náklady budou vyúčtovány zvlášť. Společnost EWM GmbH je oprávněna měnit ceny. Zboží se odesílá v přiměřeném obalu. Velkoodběratel musí uzavřít zvláštní dopravní pojištění. Společnost EWM GmbH se řídí předpisy VDE (Svaz elektrotechniky, elektroniky a informační techniky e. V.), které jsou součástí smlouvy, je-li to přípustné.

V. Platby

Faktury společnosti EWM GmbH jsou splatné okamžitě. Není-li ujednáno jinak. V případě prodlení s platbou je společnost EWM GmbH oprávněna účtovat úroky z prodlení. Nároky na náhradu škody společnosti EWM GmbH mimo tento rámec kvůli prodlení zůstávají nedotčeny. Prodlení zákazníka s platbou opravňuje společnost EWM GmbH k odmítnutí další dodávky.

VI. Výhrada vlastnického práva

Zboží společnosti EWM GmbH zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví společnosti EWM GmbH.

Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu oprávněn prodat dodané zboží dříve, než bude toto zboží kompletně zaplaceno.

V případě zpracování není přípustný přechod vlastnického práva na zákazníka, dokud nebude zboží kompletně zaplaceno. Stane-li se zboží ve vlastnictví společnosti EWM GmbH podstatnou součástí jiné věci jako hlavní věc, tak vlastnictví zůstává ve výši podílu spoluvlastnictví nově vyrobené věci u společnosti EWM GmbH. Při zpracování s jiným zbožím dodaným rovněž s výhradou vlastnického práva společností EWM GmbH přináleží společnosti EWM GmbH spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, k celkové hodnotě. Pohledávku plynoucí z dalšího možného prodeje zboží společnosti EWM GmbH zákazník postupuje společnosti EWM GmbH a bude použita ke krytí pohledávky. Tato práva zahrnují všechna vedlejší práva a záruky. Na žádost společnosti EWM GmbH je zákazník povinen postoupit pohledávky nabyvateli a společnosti EWM GmbH sdělit všechny informace potřebné k uplatnění jejich práv vůči nabyvateli jakož i poskytnout pro to odpovídající podklady. Zastavení nebo uzavření dohody o věcném zajištění dodaného zboží je nepřípustné. O zástavě tohoto zboží musí být společnost EWM GmbH okamžitě informována a musejí mu být předány údaje o zástavním věřiteli. Úschova zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, je bezplatná. Zákazník je povinen toto zboží pojistit v běžném rozsahu proti typickým nebezpečím, jako je požár, krádež a škody způsobené vodou. Objednavatel postupuje své nároky na odškodnění, které mu vůči pojišťovacím společnostem přináleží z poškození dodaného zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, společnosti EWM GmbH ve výši její pohledávky.

VII. Přechod rizik, dodávka a plnění

Dodávka ze závodu je považována za dohodnutou, není-li dohodnuto jinak.

Společnost EWM GmbH má právo poskytovat dílčí dodávky, je-li s tím objednavatel seznámen. Riziko náhodné zkázy přechází na firemního zákazníka, jakmile zboží opustí náš závod. Dodržení dohodnutých lhůt předpokládá včasné přijetí veškerých podkladů, potřebných schválení, plánů a ostatních povinných náležitostí od zákazníka. Při dodávce bez instalace a montáže objednané zásilky je lhůta dodržena, jestliže dodávka bude uskutečněna ve sjednaných dodacích lhůtách. Je-li zpoždění při odeslání zaviněno zákazníkem, je lhůta dodržena tehdy, bylo-li během ní oznámeno, že je zboží připraveno k odeslání. Existují-li okolnosti, které společnosti EWM GmbH brání v dodržení lhůty stanovené pro realizaci, je termín realizace posunut o přiměřenou lhůtu, zejména při zásahu vyšší moci nebo při existenci okolností, jejichž vznik společnost EWM GmbH nezavinila. Bude-li expedice na přání zákazníka zpožděna, může společnost EWM GmbH vyžadovat přiměřené skladné. Nároky na odškodnění z důvodu zpoždění dodávky jsou vyloučeny, pokud to nutně nevyplývá ze zákona. Zákazník je povinen na žádost společnosti EWM GmbH v přiměřené lhůtě sdělit, zda odstupuje nebo trvá na dodávce.

VIII. Instalace a montáž

Při instalaci a montáži zboží společností EWM GmbH musí zákazník převzít náklady na potřebný pomocný personál. Kromě toho musí převzít všechny vedlejší práce, jako stavební, lešenářské a malířské práce, vysekávání, omítání. Zákazník musí připravit předměty potřebné k montáži a zprovoznění, jako jsou klíny, cement, podklady, omítka, maziva a pohonné hmoty, lešení a zvedací zařízení. Zákazník musí zajistit všechny potřebné přípojky pro proud a vodu a poskytnout ochranný oděv a ochranná zařízení. Před zahájením montáže musí zákazník poskytnout potřebné údaje o skrytých elektrických, plynových a vodovodních rozvodech. Společnost EWM GmbH neodpovídá za práci, která nesouvisí s objednanými pracemi. V případě, že společnost EWM GmbH účtuje instalaci nebo montáž zvlášť, platí sazby odměn společnosti EWM GmbH.

IX. Ručení ze záruky/za vady/ručení

Společnost EWM GmbH ručí za vady v souladu se zákonnými předpisy, s následujícími zvláštnostmi:  Povinnosti nápravy podléhají všechny díly a služby, které v rámci lhůt vyplývajících ze zákona počítaných ode dne přechodu rizik v důsledku okolnosti, která existovala již před přechodem rizik, byly vadné nebo jejich funkčnost byla omezena. Zjištění vad uvedeného charakteru musí firemní zákazník neprodleně písemnou formou uplatňovat u společnosti EWM GmbH. Společnost EWM GmbH ručí jen v případě úmyslného jednání a hrubé nedbalosti a vylučuje jakékoli další ručení, je-li to přípustné. V případě prosté nedbalosti jsou vyloučeny další škody, zejména za ušlý zisk, a jiné škody. Předcházející omezení a vyloučení ručení se nevztahují na nároky, které vyplývají z poranění osob a věcných škod způsobených vadnými výrobky.

Práva zákazníka jsou vyloučena, jestliže kupující vůbec nedodržoval nebo jen částečně dodržoval návod k použití a obsluze nebo došlo k jiné neodborné manipulaci. Pokud firemní zákazník během záruční lhůty písemně oznámí vadu, tak budou jeho nároky na záruku promlčeny rok po odeslání oznámení.

X. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Pro obchodníky vyplývá následující:

Smluvní poměr se řídí právem Spolkové republiky Německo, zejména s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, CISG a mezinárodního práva soukromého. Výlučným příslušným soudem pro všechny smluvní nároky a nároky vzniklé v souvislosti s touto smlouvou je Koblenz.

XI. Salvátorská klauzule

Pokud jednotlivá ustanovení těchto podmínek nebo ostatních součástí smlouvy jsou nebo se stanou neplatná, zůstávající zbývající ustanovení platná. Toto neplatí, když zachování smluvního vztahu znamená pro některou ze smluvních stran neúnosnou zátěž.

Verze červenec 2014

Zvláštní ustanovení pro současně, popř. samostatně dodaný software

Rozsah platnosti
Toto ustanovení o programovém vybavení se vztahuje pouze na standardní software dodaný společně s dalšími dodávkami, popř. jako součást dodávky. Všeobecné dodací a platební podmínky platí jen tehdy, pokud nedošlo k odchýlení od následujících ustanovení.
Dodavatel není povinen poskytovat servisní služby pro software. Tyto služby vyžadují zvláštní dohodu.

Užívací právo
1. Objednavatel může program využívat jen na jednom přístroji (jedna uživatelská licence). Pokud není objednavateli poskytnuta multilicence. Totéž platí pro užívání softwaru v sítích, i když přitom nedochází ke kopírování softwaru. Užívání znamená každé trvalé nebo přechodné, kompletní nebo částečné kopírování programu při ukládání, zavádění, běhu nebo zobrazení za účelem vykonání programu a zpracování údajů obsažených v programu. Objednavatel není oprávněn k rozmnožování uživatelské příručky.

1.1 Objednavatel může program měnit nebo upravovat jen do té míry, která je potřebná k použití k určenému účelu, k jeho spojení s jinými programy, popř. k opravě chyb. Není přípustné provádět nad rámec platných zákonů zpětné překlady programového kódu (dekompilaci). Objednavatel nesmí z datových nosičů odstranit alfanumerické a jiné identifikátory a musí je v nezměněné podobě přenést na každou záložní kopii.

1.2 Objednavatel může software využívat jen s hardwarem uvedeným ve smluvních dokumentech, jestliže to v dokumentech není zmíněno, pak jen společně s příslušným hardwarem dodaným se softwarem. Použití softwaru s jiným přístrojem vyžaduje výslovný písemný souhlas dodavatele a v případě použití softwaru musí být provedena přiměřená dodatečná platba; to neplatí, pokud a dokud objednavatel využívá software ve sjednaném rozsahu kvůli defektu ujednaného přístroje přechodně s náhradním přístrojem.

1.3 Objednavatel může vytvořit záložní kopii softwaru, je-li to nutné k zajištění budoucího použití. Ostatně objednavatel může software kopírovat jen v rámci multilicence.

1.4 Předpokladem multilicence je výslovné písemné potvrzení dodavatele o počtu přípustných kopií, které může objednavatel vytvořit z poskytnutého softwaru, a počtu zařízení, popř. pracovišť, na kterých může být software používáno.

2. Přechod rizik
Při postoupení softwaru prostřednictvím elektronických komunikačních médií (např. přes internet) přechází riziko v okamžiku, kdy software opustí oblast vlivu dodavatele (např. při stahování dat).

3. Předání programového balíčku
3.1 Objednavatel, kterému není software přenechán za účelem komerčního prodeje, může užívací právo na software postoupit třetí straně jen společně s přístrojem, který získal společně se softwarem od dodavatele. Pak ale také musí třetí stranu smluvně zavázat k plnění povinností vůči nám vyplývajících z postoupení programového balíčku. Právo na další šíření se také nevztahuje na šíření kopií a částečných kopií, upravených nebo editovaných verzí nebo z toho vytvořených kopií nebo částečných kopií.
Objednavatel není oprávněn k poskytování sublicencí.
Přenechá-li objednavatel software třetí straně, tak je objednavatel odpovědný za dodržování možných vývozních požadavků a musí dodavatele do té míry osvobodit od povinností.

3.2 Předáním programového balíčku přechází právo na jeho užívání na třetí stranu, která tak smluvně nastupuje na místo objednavatele, jehož oprávnění k užívání tím zaniká.

3.3 Multilicence mohou být na třetí stranu převedeny jen tehdy, jestliže budou přeneseny všechny a se všemi přístroji, na kterých může být software používán.

3.4 Při postoupení musí objednavatel neprodleně a kompletně zničit všechny kopie, částečné kopie a také všechny záložní kopie i upravená nebo editovaná znění programu a z toho vytvořené kopie, částečné a záložní kopie.

3.5 Pronájem programového balíčku nebo jeho částí není přípustný.

4. Záruka
4.1 Objednavatel bere na vědomí, že není možný vývoj počítačových programů, které by byly za všech podmínek bezchybné.

4.2 Poskytujeme záruku na to, že postoupený program splní dohodnuté funkce a bude vykazovat vlastnosti výslovně zaručené ve smlouvě. Předpokladem každé záruky je používání v souladu se smlouvou.

4.3 Zaručujeme se za to, že originální program bude na testovaném datovém nosiči správně zaznamenán. To nezahrnuje předinstalované programy.

4.4 Zjištěné vady programu nám musí být okamžitě sděleny písemnou formou. Zjištěné vady je nutno popsat co nejpřesněji. Za věcné vady softwaru jsou pokládány jen reprodukovatelné odchylky od specifikace prokázané objednavatelem. Záruční lhůta je vždy dvanáct měsíců. Lhůta začíná okamžikem přechodu rizik.

4.5 Vykazuje-li software věcné vady, musí být dodavateli nejdříve poskytnuta příležitost k nápravě v přiměřené lhůtě, minimálně však čtyři týdny. Dodavatel má právo si zvolit způsob dodatečného plnění. Neuhradíme náklady, které vznikly v důsledku odstraňování vad kupujícím nebo třetí stranou.
Nároky z odpovědnosti za věcné vady nelze uplatnit
- v případě pouze nepatrné odchylky od sjednaných vlastností,
- v případě pouze nepatrného zhoršení použitelnosti,
- u škod vzniklých následkem chybného nebo nedbalého zacházení,
- u škod vzniklých působením zvláštních vnějších vlivů, které podle smlouvy nelze předpokládat,
- u změn provedených objednavatelem nebo třetí stranou a z toho vyplývajících následků,
- u softwaru, který byl objednavatelem nebo třetí stranou rozšířen mimo rámec rozhraní plánovaného dodavatelem,
- jestliže poskytnutý software není kompatibilní s prostředím zpracování dat, které používá objednavatel.

4.6 Mimo tento rozsah záruku neposkytujeme, zejména ne na to, aby poskytnutý program odpovídal speciálním požadavkům objednavatele nebo uživatele. Dále také neposkytujeme záruku ani na upravená nebo editovaná znění programu, ledaže by objednavatel prokázal, že vady nemají žádnou souvislost se změnami nebo úpravami. Pouze samotný objednavatel je odpovědný za výběr, instalaci a užívání programů i za zamýšlené výsledky.

5. Další povinná součinnost objednavatele a ručení
Objednavatel má učinit veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zabránění nebo omezení poškození softwarem. Objednavatel má zejména zajistit pravidelné zálohování programů a dat. Pokud objednavatel vědomě poruší tuto povinnost, dodavatel není odpovědný za případné následky, zejména ne za opětovné získání ztracených nebo poškozených dat či programů. Změna důkazního břemena není spojena s nařízením.

6. Náhrada škody
6.1 Všechny další nároky ze strany objednavatele nebo třetích osob, především nároky na náhradu škod jakéhokoli druhu, jmenovitě nepřímých nebo následných škod, jsou vyloučeny, pokud poškozený neprokáže, že škodu zavinila naše neopatrnost nebo hrubá nedbalost; za nepřímé škody avšak ani potom neručíme.

6.2 v ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky.

7. Další práva
7.1 Všechna ostatní práva jsou vyhrazena. Tím nedotčena zůstávají uživatelská práva objednavatele k vlastním programům, které byly vyvinuty nebo provozovány v rámci zamýšleného použití poskytnutého programu, a ke všem ostatním pracovním výsledkům, kterých objednavatel docílil používáním poskytnutého programu.