Záruční ustanovení

Společnost EWM AG zaručuje bezvadný stav výrobků z hlediska materiálu a provedení. Pokud se na výrobku projeví během záruční lhůty vada materiálu nebo zpracování, máte na základě našeho uvážení nárok na bezplatnou opravu nebo na výměnu za odpovídající výrobek. Záruka nabývá platnosti k datu na faktuře. EWM si vyhrazuje právo kdykoliv provést změnu záručních podmínek s účinností do budoucna.

Podklad pro poskytnutí záruky
Předpokladem poskytnutí úplné záruky je provoz výrobků výhradně v souladu s návodem k obsluze vydaným společností EWM při dodržení příslušných platných legislativních doporučení a předpisů, údržba a kontrola provedená vždy jednou ročně autorizovaným prodejcem společnosti EWM a registrace výrobku na domovské stránce společnosti EWM (viz „Informace k záruce, údržbě a kontrole“).
Příslušné záruční opravy smí provést pouze partner zplnomocněný společností EWM, v opačném případě záruka zaniká.
Balné a dopravné do místa plnění záruky hradí zákazník, nejedná se o předmět záruky.

EWM Garantielogo

Záruční lhůty

5letá záruka na

 • Hlavní transformátor
 • výstupní tlumivka
 • Sekundární usměrňovače

3letá záruka na

 • proudové zdroje *)
 • podavače drátu *)
 • chladicí přístroje *)
 • pojezdové vozíky *)

2letá záruka na

 • EWM Powershield (svářečská ochranná helma)
 • čerpadla chladicích médií

1letá záruka na:

 • Komponenty pro automatizaci a mechanizaci
 • značkové výrobky EWM
 • Hořáky EWM
 • Použitá zařízení
 • Svazky propojovacích hadic
 • Dálkový ovladač
 • invertorové výkonové prvky

6měsíční záruka na

 • samostatně dodané náhradní díly (např. desky s plošnými spoji, zapalovací zařízení apod.)

*) Předpokladem poskytnutí úplné záruky EWM na dobu 3/5 let je registrace výrobku na domovské stránce společnosti EWM!

Záruka výrobce/dodavatele
na všechny přikoupené díly, které používá společnost EWM, ale jsou vyrobeny jinými výrobci (např. motory, ventilátory, hořáky apod.)
(další výrobky na vyžádání)

Plnění vyplývající ze záruky
Záruka zahrnuje v prvním, druhém a třetím roce výměnu součástí a práci zdarma. Ve čtvrtém a pátém roce materiál potřebný k opravě.

Omezení záruky
Nereprodukovatelné softwarové vady a součásti, které podléhají mechanickému stárnutí nebo přirozenému opotřebení, jsou ze záruky vyloučeny (např. posuv drátu, kladky posuvu drátu, náhradní a opotřebitelné díly posuvu drátu, zemnicí kabely, držáky elektrod, spojovací a prodlužovací kabely, síťové a řídicí kabely, zástrčky, náhradní a opotřebitelné díly hořáků, magnetické ventily, kola, chladicí kapalina atd.).

Vyloučení záruky
Nárok na záruční plnění nevzniká v těchto případech:

 • Příslušné výrobky značky EWM nejsou používány s originálním příslušenstvím značky EWM (např. svazek propojovacích hadic, dálkový ovladač, spojovací kabel, chladicí kapalina apod.) a s originálními náhradními a opotřebitelnými díly značky EWM.
 • V případě zásahu osob bez autorizace společností EWM.
 • Při nadměrném namáhání výrobků nad rámec výkonů a technických dat uvedených v návodu k obsluze.
 • Používání v rozporu s určením.
 • Nesprávně provedené změny a opravy.
 • Částečně nebo kompletně demontované výrobky.
 • Výrobky poškozené nehodou, nesprávným použitím, neodbornou obsluhou, chybnou instalací, poruchou nebo vadou v síti, neopatrností, použitím násilí, nerespektováním specifikací a návodů k obsluze, nedostatečnou údržbou (viz kapitola „Údržba a kontrola“), cizími vlivy, přírodními katastrofami nebo osobními nehodami.

Uplatnění nároku na záruční plnění
Při uplatňování záruky kontaktujte výhradně společnost EWM nebo autorizovaného partnera společnosti EWM.
Předpokladem uplatnění záruky je předložení originální faktury, ze které je zjevné sériové číslo přístroje. V případě proudových zdrojů, podavačů drátu a chladicích přístrojů navíc potřebujeme záruční certifikát výrobku.
Na naši výzvu nám musíte výrobek neprodleně zaslat na nebezpečí a náklady kupujícího. Vyměněné výrobky přecházejí do našeho vlastnictví. Výměnou nebo opravou nedochází k prodloužení záruční lhůty. Nárok na poskytnutí náhradního výrobku nebo zapůjčení výrobku během opravy nebo probíhající výměny nevzniká.

Všeobecné informace
Tyto údaje platí bez újmy zákonných nároků na záruku a na základě našich všeobecných obchodních podmínek a našich ustanovení o poskytnutí záruky. Vedlejší ujednání musí být firmou EWM potvrzena písemně.