Warunki gwarancji

Firma EWM AG gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Jeżeli jednakże w okresie obowiązywania gwarancji ujawnią się wady, mają Państwo prawo – według naszego uznania – do bezpłatnej naprawy lub wymiany na odpowiedni produkt. Okres gwarancji liczony jest od daty rachunku. Firma EWM zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili warunków gwarancji obowiązujących w przyszłości.

Podstawa gwarancji
Warunkiem zachowania praw do pełnej gwarancji jest użytkowanie produktów zgodnie z instrukcją eksploatacji EWM i przestrzeganie każdorazowo obowiązujących zaleceń i ustawowych przepisów oraz coroczne przeprowadzanie konserwacji i kontroli przez autoryzowanego dystrybutora EWM, jak również zarejestrowanie produktu na stronie internetowej EWM (patrz „Informacja dotycząca gwarancji, konserwacji i kontroli”.)
Napraw gwarancyjnych mogą podejmować się wyłącznie partnerzy upoważnieni przez EWM – w przeciwnym razie gwarancja traci swoją ważność.
Koszty opakowania i transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej pokrywa klient i nie są one przedmiotem gwarancji.

EWM Garantielogo

Okresy gwarancji

5 lat gwarancji na

 • Transformator główny
 • Dławik wyjściowy
 • Prostowniki wtórne

3 lata gwarancji na

 • Źródła prądu spawania *)
 • Napędy podawania drutu *)
 • Chłodnice *)
 • Wózki transportowe *)

2 lata gwarancji na

 • EWM Powershield (przyłbica spawalnicza)
 • Pompy płynu chłodzącego

1 rok gwarancji na:

 • Podzespoły do automatyzacji i mechanizacji
 • Markowe produkty EWM
 • Uchwyty spawalnicze EWM
 • Urządzenia używane
 • Zespolone przewody pośrednie
 • Przystawka zdalnego sterowania
 • Części mocy inwertera

6 miesięcy gwarancji na

 • Części zamienne dostarczane oddzielnie (takie jak np. płytki drukowane, urządzenia zapłonowe itd.)

*) Warunkiem zachowania pełnej 3/5 letniej gwarancji EWM jest zarejestrowanie tych produktów na stronie internetowej EWM!

Gwarancja producenta/dostawcy
na wszystkie części, stosowane przez firmę EWM, produkowane przez innych producentów (np. silniki, wentylatory, uchwyty spawalnicze itd.)
(inne produkty na zapytanie)

Świadczenia gwarancyjne
Gwarancja obejmuje w pierwszym, drugim i trzecim roku bezpłatną wymianę części oraz robociznę – natomiast w czwartym i piątym roku potrzebne do naprawy materiały.

Ograniczenie gwarancji
Nieodtwarzalne błędy oprogramowania oraz części ulegające mechanicznemu zużyciu nie są objęte gwarancją (np. napęd podawania drutu, rolki podawania drutu, części zamienne i części eksploatacyjne podajnika drutu, przewody masy, uchwyty elektrod, przewody masy, uchwyty elektrodowe, przewody połączeniowe i przedłużające, przewody sieciowe i sterujące, wtyki, części zamienne i ulegające zużyciu palników, zawory elektromagnetyczne, kółka, płyn chłodzący itd.).

Wyłączenie gwarancji
Utrata praw gwarancyjnych następuje w przypadku:

 • gdy dany produkt EWM nie był użytkowany z użyciem oryginalnych akcesoriów EWM (takich jak np. zespolony przewód pośredni, przystawka zdalnego sterowania, przewód połączeniowy, płyn chłodzący itd.) i/lub z użyciem oryginalnych części zamiennych i eksploatacyjnych.
 • ingerencji osób nieupoważnionych przez firmę EWM.
 • nadmiernego obciążenia produktów z przekroczeniem podanej w instrukcji eksploatacji mocy oraz danych technicznych.
 • użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
 • nieprawidłowych, niedozwolonych modyfikacji i/lub napraw.
 • w przypadku częściowo lub całkowicie rozmontowanych produktów.
 • produktów, które zostały uszkodzone w wyniku wypadku, nieprawidłowej obsługi, niewłaściwej instalacji, usterki lub wady sieci, nieostrożności, użycia siły, nieprzestrzegania specyfikacji i instrukcji eksploatacji, niewystarczającej konserwacji (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”), uszkodzeń przez czynniki zewnętrzne, klęsk żywiołowych lub nieszczęśliwych wypadków

Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych
W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji prosimy o zwracanie się wyłącznie do EWM lub jednego z autoryzowanych partnerów EWM.
Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie oryginalnego dowodu zakupu opatrzonego numerem seryjnym urządzenia. Dla źródeł prądu spawania, podajników drutu i chłodnic potrzebujemy dodatkowo certyfikatu gwarancyjnego produktu.
Na nasze żądanie nabywca ma obowiązek przesłać do nas niezwłocznie produkt na własne ryzyko oraz koszt. Wadliwe produkty wymienione na nowe stają się naszą własnością. Wymiana lub naprawa nie przedłuża okresu gwarancji. Nie przysługuje prawo do wypożyczenia lub produktu zastępczego na czas naprawy lub w okresie oczekiwania na wymianę.

Informacje ogólne
Podane wyżej informacje opierają się na naszych ogólnych warunkach handlowych oraz warunkach udzielania gwarancji i nie naruszają ustawowych praw przysługujących z tytułu gwarancji. Wszelkie inne ustalenia wymagają pisemnego potwierdzenia przez EWM.