Garantibestämmelser

EWM AG garanterar att produkten är fri från material- och tillverkningsfel. Skulle produkten inom garantitiden uppvisa något material- eller tillverkningsfel får ni, efter vårt val, kostnadsfri reparation eller utbyte mot en motsvarande produkt. Garantin börjar gälla från fakturadatumet. EWM förbehåller sig rätten att när som helst ändra garantivillkoren med verkan framåt.

Garantivillkor
För full garanti krävs att produkterna endast används enligt bruksanvisningen från ewm och i enlighet med respektive gällande lagstadgade rekommendationer och föreskrifter, att årligt underhåll och årliga kontroller genomförs av en av EWM auktoriserad återförsäljare samt att produkten registreras på ewm:s webbplats (se ”Information om garanti, underhåll och kontroll”).
Eventuella garantireparationer får endast utföras av en av EWM godkänd partner – annars upphör garantin att gälla.
Förpacknings- och transportkostnader fram till orten för garantins fullgörande ska betalas av kunden och ingår inte i garantin.

EWM Garantielogo

Garantitider

5 års garanti på

 • Huvudtransformator
 • Utgångsdrossel
 • Sekundärlikriktare

3 års garanti på

 • strömkällor *)
 • trådmatarenheter *)
 • kylaggregat *)
 • transportvagnar *)

2 års garanti på

 • EWM Powershield (svetsskyddshjälm)
 • kylmedelspumpar

1 års garanti på:

 • Automatiserings- och mekaniseringskomponenter
 • EWM märkesprodukter
 • EWM brännare
 • Begagnade maskiner
 • Mellanslangpaket
 • Fjärrstyrning
 • Inverter-effektdelar

6 månaders garanti på

 • separat levererade reservdelar (t.ex. kretskort, tändanordningar mm.)

*) För att erhålla den kompletta 3/5 års ewm-garantin krävs att denna produkt registreras på ewm-hemsidan!

Tillverkare-/leverantörsgaranti
på alla delar från underleverantörer, som har monterats av EWM men som är tillverkade av andra (t.ex. motorer, fläktar, svetsbrännare etc.)
(fler produkter på förfrågan)

Garantiåtagande
Garantin omfattar under första, andra och tredje året kostnadsfri ersättning av delar samt arbetstid – under fjärde och femte året det material som behövs vid reparation.

Garantibegränsning
Ej reproducerbara programvarufel och delar som har utsatts för mekanisk åldring eller naturligt slitage omfattas inte av garantin (t.ex. trådmatningsdrivningar, trådmatarrullar, reserv- och förslitningsdelar till trådmatarenheter, återledarkablar, elektrodhållare, anslutnings- och förlängningskablar, nät- och styrledningar, kontakter, reserv- och förstlitningsdelar till svetsbrännare, magnetventiler, hjul, kylvätska etc.).

Undantag från garantin
Garantin gäller inte:

 • om respektive EWM-produkter ej används med original EWM-tillbehör (som t.ex. mellanslangpaket, fjärrstyrning, förlängningskabel, kylvätska etc.) och/eller med original EWM reserv- och förslitningsdelar.
 • vid ingrepp av personal som inte är auktoriserad av EWM.
 • vid överbelastning av produkten över den i bruksanvisningen angivna effekten och tekniska data.
 • när användning utanför bestämmelserna har ägt rum.
 • vid felaktiga förändringar och/eller reparationer.
 • vid delvis eller komplett demonterad produkt.
 • för produkter som skadats på grund av olycka, missbruk, felaktig användning, felaktig installation, störning eller brist i nätet, oförsiktighet, användning av våld, ignorering av specifikationer och bruksanvisningar, otillräcklig underhåll (se kapitel ”Underhåll och kontroll”), extern påverkan, naturkatastrofer eller personliga olycksfall.

Garantianspråk
Kontakta uteslutande EWM eller en av EWM auktoriserade partner vid garantianspråk.
För att garantin ska gälla måste originalfakturan/-kvittot, där maskinens serienummer framgår, finnas tillgängligt. För strömkällor, trådmatarenheter och kylenheter behöver vi även produktens garanticertifikat.
På vår begäran ska produkten ofördröjligen skickas till oss på kundens risk och kostnad. Utbytta produkter övergår i vår ägo. Garantitiden förlängs inte vid byte eller reparation. Kunden har inte rätt till låne- eller ersättningsprodukt under reparationstiden eller under utbytet.

Allmänt
Ovanstående uppgifter gäller oavsett de lagstadgade garantianspråken och med utgångspunkt i våra allmänna affärsvillkor och våra bifogade garantibestämmelser. Ytterligare överenskommelser måste bekräftas skriftligen av EWM.