Allmänna försäljnings- och leveransvillkor (AGB) för EWM GmbH

I. Tillämpningsområde

Dessa allmänna affärsvillkor gäller för försäljning av aggregat från EWM GmbH samt av de tjänster som EWM GmbH erbjuder. Kundens allmänna affärsvillkor bestrides uttryckligen om dessa inte har godkänts uttryckligen. Detta gäller även om EWM GmbH inte ännu en gång uttryckligen bestrider dem när de presenteras.

II. Offert och order

Offerter från EWM GmbH är icke bindande. Avtalet ingås endast genom skriftlig orderbekräftelse. Skriftliga och muntliga avtal träder först i kraft efter skriftlig bekräftelse från EWM GmbH. Ändringar och kompletteringar av den skriftliga avtalsdokumentationen från EWM GmbH måste även göras i skriftligen.

III. Leverans och prestation

Samtliga leveranser, transaktioner och prestationer inom affärsrelationer sker i enlighet med de allmänna affärsvillkoren från EWM GmbH. Offerter från EWM GmbH är icke bindande och kräver en skriftlig orderbekräftelse. Leveranser sker, i den mån detta föreskrivs enligt lag och ingår i avtalet, under förbehåll för ungefärliga leveranstider. Leveranstiderna hålls om EWM GmbH utan skuld inte kan skicka i tid. EWM GmbH förbehåller sig oinskränkt ägande- och upphovsrättsliga nyttjanderättigheter till kostnadsförslag, ritningar och andra underlag. Underlag får endast göras tillgängliga för tredje part efter föregående godkännande från EWM GmbH. Ritningar och andra underlag till erbjudandena ska lämnas tillbaka på begäran, om ordern inte tilldelas. Detta gäller på motsvarande sätt för köparens underlag. Dessa får dock endast göras tillgängliga för tredje part när EWM GmbH har överfört leveransen/prestationen på tillåtet sätt.

IV. Priser

De av EWM GmbH angivna priserna gäller vid leverans utan uppställning eller montering fritt fabrik plus respektive gällande moms och fraktkostnader. De priser som nämns i erbjudandet är icke bindande och avgörande är de priser som gäller vid leveransdagen i prislistan EWM GmbH i respektive gällande version. Moms, frakt, försäkring och övriga extra kostnader debiteras separat. EWM GmbH har rätt att utföra prisändringar. Varan skickas i lämplig förpackning. Den kommersiella kunden måste teckna en separat transportförsäkring. EWM GmbH rättar sig efter föreskrifterna från VDE (tysk branschorganisation för elteknik, elektronik och informationsteknik), som så långt de är tillåtna blir en del av avtalet.

V. Betalningar

Fakturorna från EWM GmbH förfaller till betalning omedelbart. Om inget annat avtalats. Vid betalningsförsening är EWM GmbH berättigad att debitera dröjsmålsränta. Skadeståndskrav därutöver från EWM GmbH p.g.a. försening förblir oberörda. Betalningsförsening från kunden berättigar EWM GmbH att vägra vidare leverans.

VI. Äganderättsförbehåll

Varan från EWM GmbH förblir EWM GmbH:s egendom fram till fullständig betalning.

Kunden är utan skriftligt godkännande inte berättigad att sälja en till kunden levererad vara innan varan har betalats komplett.

Kundens förvärv av egendom är vid händelse av bearbetning inte tillåten fram till komplett betalning. Om varor som är EWM GmbH:s egendom blir väsentlig beståndsdel i en annan sak som huvudsak, så förblir egendomen motsvarande andelen av den samägda nytillverkade saken EWM GmbH:s egendom. Vid bearbetning med andra, likaså under äganderättsförbehåll levererade varor från EWM GmbH är EWM GmbH berättigad till samägande av den nya saken i förhållande till värdet för förbehållsvaran mot det totala värdet. Kundens fordring från en eventuell vidareförsäljning av varan från EWM GmbH överlåts till EWM GmbH och utgör därmed säkring för fordringen. Dessa rättigheter omfattar alla tillhörande rättigheter och säkerheter. På begäran av EWM GmbH är kunden skyldig att överlåta överlåtelser till förvärvare och att tillhandahålla EWM GmbH all nödvändig information och att överlämna underlagen för att hävda EWM GmbH:s rättigheter gentemot förvärvaren. Pantsättning eller säkerhetsöverlåtelse under förbehåll för levererade varor är otillåten. Vid pantsättning ska EWM GmbH omedelbart informeras med angivelse av pantborgenär. Förvaring av den under förbehåll levererade varan sker avgiftsfritt. Kunden ska inneha försäkring mot vanliga faror, såsom brand, stöld och vattenskador. Beställaren överlåter sina skadeståndsanspråk, som beställaren har rätt till från försäkringsbolag från skador på den under förbehåll levererade varan, till EWM GmbH motsvarande deras fordring.

VII. Riskövergång, leverans och prestation

Leverans fritt fabrik gäller som avtalad om inget annat avtalats.

EWM GmbH har rätt till delleveranser i den utsträckning de är rimliga för köparen. Risken för oavsiktlig förlust övergår till den kommersiella kunden så snart varan har lämnat vår fabrik. Avtalade tidsfrister kan endast följas förutsatt att kunden levererar de underlag, tillstånd och planser och andra förpliktelser som krävs. Tidsfristen följs när leveransen sker inom avtalade leveransfrister utan uppställning eller montering av beställd försändelse. Om leveransen fördröjs av skäl som kan tillskrivas kunden, gäller fristen som iakttagen när försändelseberedskap rapporteras. Om EWM GmbH förhindras i att hålla leveranstiden utan att själv ha begått fel, skjuts leveransdatumet upp med en skälig tid, i synnerhet vid force majeure och andra omständigheter som inte är EWM GmbH:s fel. Om försändelsen fördröjs på kundens önskemål kan EWM GmbH kräva skälig lagringsavgift. Skadeståndsanspråk p.g.a. leveransförseningar är uteslutna, såvida de inte är obligatoriska enligt lag. EWM GmbH kan kräva att kunden förpliktigar sig att inom en skälig tid förklara om kunden träder tillbaka eller kräver leverans.

VIII. Uppställning och montering

Om EWM GmbH ställer upp och monterar varan ska kunden bära kostnaderna för nödvändig hjälppersonal. Därutöver ska kunden ansvara för alla kompletterande arbeten, såsom bygg-, stäm-,   byggnadsställnings-, puts- och målarbeten. Kunden ska tillhandahålla de material och produkter som behövs för montering och idrifttagning, som exempelvis kilar, cement, underlag, puts, smörjmedel, bränslen och lyftverktyg. Kunden ska se till att alla nödvändiga anslutningar för ström och vatten finns och ställa skyddskläder och skyddsanordningar till förfogande. Innan monteringsarbeten påbörjas ska kunden tillhandahålla nödvändiga uppgifter om dolda el-, gas- och vattenledningar. EWM GmbH ansvarar inte för arbeten som har att göra med de beställda arbetena. Om EWM GmbH har givits i uppdrag att utföra uppställning och montering mot faktura gäller EWM GmbH:s ersättningsnivåer.

IX. Garanti/fel/ansvar

EWM GmbH ansvarar vid fel enligt gällande lagstiftning med följande speciella egenskaper:  Reparationsplikten gäller för alla delar och tjänster som inom de lagstadgade fristerna räknade från riskövergångsdatumet till följd av en före riskövergången liggande omständighet blev bristfälliga eller vars användbarhet försämrades. Konstateras sådana fel måste detta rapporteras omedelbart till EWM GmbH av den kommersiella kunden. EWM GmbH ansvarar endast vid uppsåt och grov vårdslöshet och utesluter ytterligare ansvar, i den mån det är tillåtet. Vid enkel vårdslöshet är ytterligare skador, särskilt för förlust av vinst och andra skador, uteslutna. Ovanstående ansvarsbegränsning och ovanstående ansvarsfriskrivningar gäller inte för anspråk, som har orsakat personskada och materiella skador till följd av felaktiga produkter.

Kundens rättigheter är uteslutna om köparen inte eller inte helt har beaktat bruksanvisningen och instruktionsboken eller annan felaktig manövrering föreligger. Om den kommersiella kunden skriftligen anmäler ett fel inom garantitiden så preskriberas kundens rätt till garanti ett år efter insändande av anmälan.

X. Tillämpliga lagar och behörig domstol

För näringsidkare gäller följande:

Avtalsförhållandet lyder under Förbundsrepubliken Tysklands lag, i synnerhet med undantag av FN-konventionen om internationella köp (CISG) och internationell privaträtt. Exklusiv laga domstol för alla avtalsenliga anspråk och alla anspråk som har att göra med detta avtal är Koblenz, Tyskland.

XI. Salvatorisk klausul

Om enskilda bestämmelser i dessa villkor eller andra delar av avtalet är eller blir kraftlösa, förblir de övriga bestämmelserna i kraft. Detta gäller inte om ett vidmakthållande av avtalet skulle innebära en orimlig börda för en av avtalsparterna.

Version juli 2014

Särskilda bestämmelser för medlevererad eller separat levererad programvara

Användningsområde
Denna programvaruklausul gäller endast den standardprogramvara som tillhandahålls tillsammans med andra leveranser eller som en del av en leverans. De allmänna leverans- och betalningsvillkoren gäller endast om nedanstående villkor inte avviker från dessa.
Leverantören ansvarar inte för utförande av programvaruservice. Sådan service kräver ett separat avtal.

Nyttjanderätt
1. Beställaren får endast använda programmet på ett aggregat samtidigt (enkellicens). Om beställaren inte beviljas multilicens. Detsamma gäller för användning av programvaran i nätverk, även om det här inte sker någon kopiering av programvaran. Med användning avses varje permanent eller tillfällig, komplett eller delvis kopiering av programmet genom lagring, laddning, körning eller visning i syfte att utföra programmet och bearbeta de data som finns i programmet. Kopiering av användarhandboken är inte tillåtet för beställaren.

1.1 Beställaren får endast ändra eller bearbeta programmet i den utsträckning detta krävs för ändamålsenlig användning, för dess anslutning till andra program resp. för felkorrigering. Tillbakaöversättningar av programkoden (dekompilering) som går utöver de lagstadgade bestämmelserna är inte tillåtna. Beställaren får inte ta bort alfanumeriska och andra identifikationskoder från databärarna och måste överföra dem oförändrade till varje säkerhetskopia.

1.2 Beställaren får endast använda programvaran tillsammans med den hårdvara som nämns i avtalsunderlagen, om ingen hårdvara nämns tillsammans med den hårdvara som levererades tillsammans med och som tillhör programvaran. Användning av programvaran med ett annat aggregat kräver uttryckligt skriftligt godkännande från leverantören och leder i händelse av användning av programvaran till en skälig extrabetalning. Detta gäller inte i den mån och så länge beställaren använder programvaran tillfälligt med ett ersättningsaggregat i avtalad omfattning p.g.a. en defekt på det avtalade aggregatet.

1.3 Beställaren får skapa en säkerhetskopia av programvaran om sådan krävs för att säkerställa framtida användningar. I övrigt får beställaren endast kopiera mjukvara inom ramen för en multilicens.

1.4 En förutsättning för en multilicens är en uttrycklig skriftlig bekräftelse från leverantören om antalet tillåtna dupliceringar, som kunden får skapa av den tillhandahållna programvaran, och antalet aggregat resp. arbetsstationer där programvaran får användas.

2. Riskövergång
Vid överlåtelse av programvara med hjälp av elektroniska kommunikationsmedier (t.ex. över internet) övergår risken när programvaran lämnar leverantörens inflytelseområde (t.ex. vid nedladdning).

3. Överlåtelse av programpaketet
3.1 Beställaren, åt vilken programvaran inte överlämnas i syfte för kommersiell vidareförsäljning, får endast överlåta nyttjanderätten till programvaran åt tredje part tillsammans med det aggregat, som beställaren har köpt av leverantören tillsammans med programvaran. Beställaren måste då i avtalsform även överlåta skyldigheterna från överlåtelsen av programpaketet gentemot oss. Överlåtelserätten gäller inte för överlåtelse av kopior eller delkopior eller ändrade eller redigerade versioner eller av dessa skapade kopior eller delkopior.
Beställaren är inte berättigad att bevilja underlicenser.
Om beställaren överlåter programvaran till tredje part är beställaren ansvarig för att eventuella exportkrav beaktas och måste i det avseendet befria leverantören från förpliktelser.

3.2 I och med överlåtelsen av programpaketet överlåts nyttjanderätten till paketet till tredje part, som således avtalsenligt ersätter beställaren, vars licens samtidigt upphör att gälla.

3.3 Multilicenser får endast överlåtas till tredje part om de överlåts i sin helhet och med alla aggregat, på vilka programvaran får användas.

3.4 Vid överlåtelse ska beställaren omedelbart och komplett förstöra alla kopior, delkopior och alla säkerhetskopior samt ändrade eller redigerade versioner av programmet och av dessa skapade kopior, delkopior och säkerhetskopior.

3.5 Det är inte tillåtet att hyra ut programpaketet eller delar av det.

4. Garanti
4.1 Beställaren känner till att utveckling av datorprogram på ett sådant sätt att de under alla användningsförhållanden är felfria inte är möjlig.

4.2 Vi garanterar att det överlåtna programmet uppfyller de överenskomna funktionerna och uppvisar de egenskaper som uttryckligen garanteras i avtalet. Garantin förutsätter en avtalsenligt användning.

4.3 Vi garanterar även att originalprogrammet är korrekt lagrat på en kontrollerad databärare. Förinstallerade program är undantagna.

4.4 Brister i programmet ska omedelbart rapporteras till oss skriftligen. Felet ska beskrivas så detaljerat som möjligt. Som fel på programvaran gäller endast från beställaren bevisade och reproducerbara avvikelser från specifikationen. Garantitiden är alltid tolv månader. Garantitiden börjar gälla i och med riskövergången.

4.5 Om programvaran uppvisar ett fel ska leverantören ges möjlighet att åtgärda felet i efterhand inom en rimlig frist, dock minst inom fyra veckor. Leverantören har rätt att välja på vilket sätt åtgärden ska utföras. Kostnader för avhjälpande åtgärder utförda av köparen eller av tredje part ersätter vi inte.
Bristfällighetsanspråk består inte
- vid endast försumbar avvikelse från avtalad beskaffenhet
- vid endast försumbar försämring av användbarheten
- vid skador som uppstår till följd av felaktig eller försumlig hantering
- vid skador som uppstår p.g.a. särskild yttre påverkan, som inte förutsätts i avtalet
- för ändringar utförda av beställaren eller av tredje part och de skador som uppstått till följd av dessa ändringar
- för en programvara som har utvidgats av beställaren eller av tredje part utöver avsett gränssnitt
- för att den överlåtna programvaran är kompatibel med den databehandlingsmiljö som beställaren använder.

4.6 Utöver detta ger vi inga garantier, särskilt inte för att det tillhandahållna programmet överensstämmer med beställarens eller användarens särskilda krav, och inte heller för ändrade eller redigerade versioner av programmet, såvida inte beställaren bevisar att felen inte har något att göra med ändringarna eller redigeringen. Beställaren är ensam ansvarig för urval, installation och användning av programmen samt för de önskade resultaten.

5. Ytterligare samarbetsskyldighet för beställaren och ansvar
Beställaren måste vidta alla nödvändiga och rimliga åtgärder för att förhindra eller begränsa skador på programvaran. I synnerhet måste beställaren se till att program och data säkerhetskopieras regelbundet. Om beställaren begår felet att inte leva upp till denna skyldighet, är leverantören inte ansvarig för eventuella följder av detta, i synnerhet inte för återskapande av förlorade eller skadade data eller program. En ändring av bevisbördan är inte kopplad till bestämmelsen.

6. Skadeersättning
6.1 Alla ytterligare anspråk från beställaren eller tredje part, särskilt ersättningsanspråk för skador av något slag, t.ex. indirekta eller följdskador, är uteslutna, såvida inte den skadelidande bevisar att skadan orsakats av oss avsiktligt eller genom grov oaktsamhet. Vi ansvarar inte heller då för indirekta skador.

6.2 I övrigt gäller våra allmänna affärsvillkor i enlighet med ovanstående.

7. Övriga rättigheter
7.1 Vi förbehåller oss alla övriga rättigheter. Detta påverkar inte beställarens nyttjanderättigheter till egna program som utvecklas eller drivs under den ändamålsenliga användningen av det överlåtna programmet och till alla andra arbetsresultat som beställaren uppnår genom att använda det överlåtna programmet.