Dodáváme pokrok: Inovativní procesy svařování značky EWM

Společnost EWM jako přední dodavatel technologie zkoumá a vyvíjí již celá desetiletí pro své zákazníky metody ještě snadnějšího, hospodárnějšího a především úspěšnějšího svařování. Přitom zkoumáme a analyzujeme komplexní souhru jednotlivých součástí a parametrů a optimalizujeme tím celý proces svařování.

forceArc puls

forceArc puls® je metoda svařování MIG/MAG impulsním obloukem s minimalizovanou teplotou. Snadné použití a v celém výkonovém pásmu vhodné ke svařování nelegovaných, nízko a vysokolegovaných materiálů.
Vyznačuje se vynikajícím přemostěním mezery, dokonce i ve vysokém výkonovém pásmu a umožňuje kontrolované svařování při proměnlivé vzduchové mezeře až 4 mm.
forceArc puls® – pro nejlepší svařování oceli a ušlechtilé oceli všech dob s neuvěřitelnou úsporou nákladů!

Výhody:

Vyšší rychlost svařování

 • Symetrické tvoření svarů a maximálně možná tloušťka svaru (rozměr a) u koutových svarů
 • Vynikající smáčení
 • Hluboký, koncentrovaný závar s bezpečným provařením kořene
Téměř bez rozstřiku
 • Minimalizace dodatečné práce
 • Také u plechů s okujeným nebo silně znečištěným povrchem
Zdravá práce
 • Nízké zatěžování svářeče na pracovišti
 • Méně svařovacího kouře
 • Tichý, příjemný zvuk svařovacího oblouku
 • Snadné vedení (vynikající smáčivost)
Příčný řez, rozměr a

Až o
30 %
větší celková úspora nákladů*
díky snížení spotřeby materiálu a energie i zkrácení výrobní doby

Až o
15 %
méně
vneseného tepla*

a tím menší míra deformace, menší počet náběhových barev a méně dodatečných prací

Až o
20 %
větší rozměr a*,
Symetrická tvorba svaru díky hlubokému, koncentrovanému závaru s bezpečným provařením kořene

*Oproti impulznímu oblouku

Svařování ušlechtilé oceli

forceArc puls® při svařování vysokolegovaných (CrNi) ocelí v porovnání s forceArc® a impulzním obloukem

Porovnání svaru

Metoda svařování forceArc puls® má v horním výkonovém pásmu v porovnání s impulzním obloukem až o 15 % méně vneseného tepla. To vede k menšímu počtu náběhových barev a nízké míře deformace v dílu.

Další výhody:
 • Minimální úsečková energie
 • Redukce deformace, náběhových barev a napětí
 • Méně dodatečných prací (vyrovnávání, broušení, čištění)
 • Minimální propal legovacích prvků, a tím vyšší odolnost vůči korozi

Srovnání závaru a rozměru a u forceArc puls®, forceArc® a impulzního oblouku

Porovnání, rozměr a

forceArc puls® vytváří symetrický koutový svar. To je předpokladem dosažení maximálního rozměru a při uvedeném odtavovacím výkonu (posuv drátu).
Ve srovnání s impulzním obloukem je rozměr a větší až o 20 %.

Obráceně to znamená, že oproti procesu s impulzním obloukem u identického rozměru a lze dosáhnout až o 20 % vyšší rychlosti svařování.

Impulz
Vs = 45 cm/min, a=4,8 mm
forceArc puls®
Vs = 60 cm/min, a=5,1 mm

Svařování oceli

forceArc puls porovnání příčných řezů
 

Výhody pro vás

 • Téměř bez rozstřiku
 • Vynikající tvar svaru
 • Málo vrubů, nejlepší smáčení boků svaru
 • Necitlivý vůči znečištěným a okujeným povrchům
 • Symetrický svar

forceArc

Hospodárné svařování, úspory nákladů

Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, hlubokým závarem pro horní výkonové pásmo. Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné jemnozrnné oceli.

Hluboký závar, a díky tomu
redukce rozměru a,
popř. průřezu

Rychlá regulace
změn délky volného drátu

Mimořádně výhodné u
 velmi úzkých spár a koutových svarů

Svařování s forceArc
 • Menší úhel otevření svaru díku hlubokému závaru a směrově stabilnímu svařovacímu oblouku
 • Redukce vrstev
 • Menší deformace díky tepelně minimalizovanému koncentrovanému svařovacímu oblouku
 • Vynikající průvar kořene a natavení otupených hran drážky
 • Perfektní svařování i s velmi dlouhými konci drátu (délka volného drátu)
 • Redukce vrubů
 • Téměř bez rozstřiku
 • To je obzvláště výhodné např. u dynamických koutových svarů
 • namáhaných součástí, např. nosné díly pro mosty
 • Stavba vagonů a ocelové konstrukce
 • Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné jemnozrnné oceli
 • Ruční a automatizované aplikace
 • Provedené koutové svary vykazují větší hloubku závaru
Porovnání standardního svařovacího oblouku forceArc

Porovnání metod forceArc/standardní sprchový oblouk zkušebním ústavem TWI

Tupé svary
svařené s úzkými úhly otevření svaru
30° a 40°
splňují požadavky normy
ČSN EN ISO 15614-1:2004

Díky
nízkému objemu svaru
se zkracuje doba svařování o 50 %
v porovnání se standardním sprchovým obloukem

Splnění
požadavků normy
ČSN EN ISO 156141:2004
u koutových svarů s jasným
profilem závaru bez
zápalu

Vzhled svaru, hluboký závar

forceArc/forceArc puls

 • Kombinace forceArc puls, forceArc a coldArc
 • Kořenová vrstva s coldArc, mezivrstvy s forceArc a krycí vrstvy s forceArc puls
 • Úspora svarových vrstev díky menšímu úhlu otevření svaru
 • Perfektní zapalování a vyplnění kráteru metodou forceArc puls, svařování metodou forceArc
 • Nižší deformace materiálu díky menší míře pronikání tepla
 • Nižší teplota mezivrstev a minimalizace změn struktury
 • Mimořádně výhodné např. při svařování jemnozrnných ocelí
 • Redukované smršťování úhlů u koutových svarech
Kombinace coldArc, forceArc a forceArc puls

Plech: S 235; 20 mm
Plyn: M21 – ArC – 18
Drát: 1,2 mm G4Si1
Svarové housenky: 4
Poloha: PC
Úhel otevření svaru: 10°
Svařováno na jedné straně, bez podložení svarové lázně

Kombinace z coldArc, forceArc a forceArc puls

Hospodárné svařování, úspory nákladů

 • Celková úspora nákladů až 60 %
 • Minimální náročnost přípravy svaru
 • Menší počet vrstev
 • Menší množství přídavného materiálu a menší spotřeba ochranného plynu
 • Kratší doba svařování
 • Mimořádně výhodné u dynamicky namáhaných součástí
Hospodárné svařování, úspory nákladů

Plech: S 355; 30mm
Plyn: M21 – ArC – 18
Drát: 1,2 mm G4Si1
Svarové housenky: 11
Poloha: PB/PA
Úhel otevření svaru: 25°

Jednostranně svařováno, bez podložení svarové lázně s forceArc

rootArc/rootArc puls

Svařovací oblouk s optimální kontrolou tavné lázně

rootArc:

Zkratový oblouk s perfektním modelováním ke snadnému přemostění mezer a ke svařování ve vynucených svařovacích polohách.

rootArc puls:

Perfektní doplnění cíleného vneseného tepla pro horní výkonové pásmo.

 • Optimální redukce rozstřiku v porovnání se standardním zkratovým obloukem
 • Perfektní pro plechy o tloušťce od 1 mm
 • Optimální pro nucené polohy a svařování nad hlavou
 • Zkratový oblouk se sníženou energetickou náročností
 • rootArc puls pro svařování u přechodové oblasti, pro navařování vrstev a krycí vrstvy
 • Vynikající tepelně redukované svařování v poloze svislé nahoru (PF) díky metodě rootArc – superPuls
 • Velmi dobrá struktura kořene a spolehlivé natavení otupených hran drážky
 • Svary v poloze svislé nahoru bez kyvného pohybu
 • Nelegované a nízko legované oceli
 • Ruční a automatizované aplikace
Svar ve svislé poloze shora dolů, přední strana Svar ve svislé poloze shora dolů, zadní strana

Snadné přemostění mezery ve svislém svaru

 • Stabilní, pevný svar ve svislé poloze shora dolů bez stékání taveniny
 • Velmi dobré přemostění mezery
 • Tepelně redukovaný svařovací oblouk s nízkou tvorbou rozstřiku
 • Velmi dobrá struktura kořene a spolehlivé natavení otupených hran drážky
Snadné přemostění mezery

rootArc/rootArc puls

 • Vnesení tepla, pokud je to nutné, metodou rootArc puls
 • Svařování kořene metodou rootArc: Snadná kontrola tavné lázně
 • Struktura vrstev a krycí vrstva pomocí technologie rootArc puls
 • Rozšíření výkonu pro silné plechy metodou rootArc puls
 • Přepínání mezi rootArc a rootArc puls klepnutím na tlačítko hořáku ke spolehlivému převaření bodových spojů
 • Snadné zvládnutí tavné lázně automatickým přepínáním rootArc a rootArc puls zapnutím funkce superPuls
 • Snadné a rychlé svařování svarů v poloze svislé nahoru automatickým přepínáním rootArc a rootArc puls zapnutím funkce superPuls

Svar v poloze svislé nahoru – svařování v poloze PF

 • Vynikající svařování v polohách stoupajícího svaru (PF) metodou rootArc – superPuls
 • Spolehlivé provaření středu kořene
 • Není nutné kývání
 • Rovnoměrná struktura pro dobrý vzhled
Svar v poloze svislé nahoru PF

Výhody pro vás

 • Spolehlivé svařování zkratovým obloukem ve všech polohách
 • Mimořádně vhodné pro svary v poloze svislé nahoru (PF) bez použití náročné techniky rozkyvu hořáku
 • Spolehlivé a rychlé svařování kořene v kvalitě technologie WIG
 • Snadné svařování svarů ve svislé poloze shora dolů a svarů nad hlavou
 • Ideálně vhodné pro CO2 a směsný plyn
 • Zkratový oblouk se sníženou energetickou náročností ke snadnému přemostění spár
 • Digitálně kontrolovaný přechod materiálu s nízkou tvorbou rozstřiku
 • Perfektní pro plechy o tloušťce od 1 mm
 • Velmi dobré pro tupé a přeplátované svary

wiredArc/wiredArc puls

Svařování s konstantním závarem

S EWM wiredArc zůstane závar při změně volného konce drátu (délka volného drátu) konstantní. Tato inovativní regulace upraví rychlost drátu a udržuje konstantní svařovací proud a napětí za účelem stejného pronikání tepla.

 • Konstantní svařovací proud díky digitální regulaci procesu
 • Úsečková energie a pronikání tepla zůstanou téměř konstantní i přes změny délky volného drátu
 • Konstantní hloubka závaru nezávisle na změně délky volného drátu
 • Možnost redukce úhlu otevření svaru, a tím objemu svaru

Positionweld

Jednoduché a bezpečné svařování v nucených polohách

Kombinované varianty procesu pro svařování nelegovaných až vysoce legovaných ocelí a slitin hliníku v nucených polohách

 • Jednoduchá manipulace
 • Bezpečné provaření kořene
 • V poloze svislé nahoru již není třeba rozkyv hořáku

coldArc/coldArc puls

Perfektní svařování a pájení

coldArc:

Zkratový oblouk s nízkou tvorbou rozstřiku a minimalizovanou teplotou ke svařování bez větších deformací a k pájení, průvar kořene s vynikajícím přemostěním mezer.

coldArc puls:

Optimální doplnění pro horní výkonové pásmo s cíleným pronikáním tepla tam, kde je teplo potřebné.

 • Menší deformace a redukované náběhové barvy díky minimalizovanému pronikání tepla
 • Výrazná redukce rozstřiku následkem téměř reaktančního přechodu materiálu
 • Vynikající stabilita procesu i v případě dlouhých svazků hadic bez doplňujících rozvodů snímačů
 • Běžně dostupné systémy hořáků, protože přechod materiálu probíhá ve svařovacím hořáku bez opotřebení a bez pohonu
 • Snadné svařování kořenových vrstev u plechů jakékoliv tloušťky a ve všech pozicích
 • Perfektní přemostění i u mezer s proměnnou šířkou
 • Vynikající smáčení povrchů při pájení tenkých plechů
 • Minimální dodatečné práce, optimální také pro pohledové svary díky procesu s malým rozstřikem
 • Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a smíšené spoje i pro velmi tenké plechy
 • Pájení plechů CrNi s CuAl8/AlBz8
 • Pájení a svařování plechů s povrchovou úpravou, např. s CuSi, AlSi a Zn
 • Svařování kořene na nelegovaných, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelích a u vysoce pevných jemnozrnných ocelí
 • Pohledové svary CrNi v oblasti tenkých plechů

Svar coldArc

Minimální
vnesené teplo

Ideální
pro tupé, přeplátované a rohové svary, díky dobré ovládatelnosti
nucených poloh

Až o
99 %
menší rozstřik
, tím redukce náběhových barev a snížená tvorba okují díky minimalizované
tepelně ovlivněné oblasti

Vzhled svaru coldArc

coldArc/coldArc puls

 • Teplo tam, kde je ho potřeba s metodou coldArc puls
 • Svařování kořene metodou coldArc: Úplná kontrola kapénkového přechodu, minimalizace chyb svařování
 • Struktura vrstev a krycí vrstvy pomocí technologie coldArc puls
 • Rozšíření výkonu pro silné plechy metodou coldArc puls
 • Perfektní svařování s přechodovou oblastí metodou coldArc puls
 • Přepínání mezi coldArc a coldArc puls klepnutím na tlačítko hořáku ke spolehlivému převaření bodových spojů
 • Snadné modelování taveniny díky automatickému přepínání mezi coldArc a coldArc puls zapojením funkce superPuls
 • Vynikající a snadné svařování v poloze svislé nahoru díky automatickému přepínání coldArc a coldArc puls zapojením funkce superPuls, bez použití „smrčkové techniky“
Svar v poloze svislé nahoru PF

Jedinečné přemostění mezery pro kořenové vrstvy

 • Perfektní přemostění mezery i při měnící se šířce mezery technologií coldArc
 • Nedochází k propadání taveniny
 • Dobrý průvar svarových ploch i u přesazených hran
 • Nedochází k proražení drátu
 • Kořenové vrstvy pro všechny tloušťky plechů ve všech polohách
 • Struktura vrstev a krycí vrstvy pomocí technologie coldArc puls
Perfektní přemostění mezer
Spolehlivé natavení otupených hran drážky

pipeSolution

Účinný svařovací oblouk k rychlému a bezpečnému svařování ve všech polohách s mezerou i bez mezery.

Absolutně spolehlivé svařování kořene

 • Pro všechny tloušťky plechů
 • Použitelné ve všech pozicích pro plechy i potrubí
 • Žádný propad nebo pokles taveniny
 • Vynikající struktura kořene
 • Mimořádně spolehlivé natavení otupených hran drážky
 • Dobrá manipulace v nucených polohách
 • Bezpečné kořenové vrstvy i bez vzduchové mezery
Svařování kořene u trubky

pipeSolution + Impuls

Kombinace v jediném přístroji

 • Svařování kořene s pipeSolution: stabilní základ pro výplňové a krycí vrstvy
 • Struktura vrstev metodou impuls: bezpečné natavení boků svarové drážky v každé poloze
 • Vysoká bezpečnost svaru při vynikající kvalitě
 • Hospodárná alternativa svařování WIG
pipeSolution

Svařování MAG s malým rozstřikem – optimální využití energie a zdrojů

 • Úspory energie díky invertorové technologii
 • Snížení mzdových nákladů v důsledku vyšší rychlosti svařování
 • Nejsou nutná podložení svarové lázně

pipeTruck – praktické orbitální systémové řešení k automatizovanému svařování

 • Velký potenciál úspory nákladů
 • Vynikající, reprodukovatelná kvalita
 • Vysoký odtavovací výkon
 • Dlouhé trvání hoření svařovacího oblouku
 • Velmi snadné ovládání
 • Krátké doby seřizování
 • Pro kořenové, výplňové a krycí vrstvy se vzduchovou mezerou nebo bez mezery
Obrázek použití pipeSolution – alpha Q 551